Salgs- og leveringsbetingelser

Dette dokument beskriver generelle leveringsbetingelser av tekniske løsninger levert av Protekt IT AS (heretter omtalt som Leverandøren). Disse alminnelige betingelser legges til grunn for alle våre leveranser, med mindre de uttrykkelig er satt til side i tilbud eller ordrebekreftelse fra oss, eller er fraveket ved skriftlig avtale mellom partene. Kjøpers alminnelige innkjøpsvilkår eller tilsvarende bestemmelser gjelder kun hvis de er skriftlig akseptert. Produktinformasjon som tegninger, brosjyrer, opplysninger om tekniske data er kun veiledende med mindre annet er uttrykkelig avtalt mellom partene.

Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse på ethvert salg fra selger, med mindre hele eller deler av betingelsene er regulert annerledes i særskilt avtale opprettet skriftlig mellom kjøper og selger. Kjøper aksepterer disse salgs- og leveringsbetingelser ved selv, eller via representant, å signere for mottak av varer, eller ved å plassere bestilling hos selger. For at avvikende betingelser skal gjelde, må de være skriftlig og eksplisitt skriftlig akseptert av selger på forhånd. Dersom dette ikke har skjedd, gjelder disse generelle betingelser i sin helhet. Dersom bestemmelser i avtalen anses ugyldig i henhold til norsk lov og derved ikke lar seg gjennomføre, skal de øvrige bestemmelsene i avtalen fortsatt være gyldige.

Enhver kjøpsavtale defineres etter disse betingelser som næringskjøp. Bestemmelser i kjøpsloven og andre lover om kjøpers rett til å endre eller annullere kjøpsavtalen, rettigheter for kjøper ved forbrukerkjøp, kjøpers returrett og reklamasjonsrett, som avviker fra disse betingelser, gjelder således ikke. Leverandøren inngår generelt sett ikke kjøpsavtaler med privatpersoner, og alle lovverkets bestemmelser om forbrukerkjøpers rettigheter gjelder således ikke.

Dersom en ansatt hos en av Leverandørens kunder bestiller varer i eget navn fra selger, regnes også disse kjøp som næringskjøp som faller inn under disse generelle betingelser. Dersom en privatperson bestiller varer fra Leverandøren og ønsker å gjøre Kjøpslovens og andre lovers bestemmelser om retur-rett og reklamasjons-rett gjeldende, må kjøper gjøre Leverandøren skriftlig oppmerksom på dette på forhånd, da slike kjøp vil føre til at Leverandøren må ta høyere priser. Leverandøren har rett til å avstå fra slike kjøpsavtaler dersom kjøper ikke aksepterer de generelle betingelser eller aksepterer et pristillegg for å gjøre andre betingelser gjeldende.

Innkjøp til hjemme PC-avtaler ansees som næringskjøp og våre standard salgsvilkår gjelder derfor istedenfor det til enhver tid gjeldende lovverk som regulerer forbrukerkjøp, postordresalg, angrerett, med videre.

Tilbud

Våre tilbud er ikke bindende med mindre annet er skriftlig uttrykt. Det tas forbehold om åpenbare skrivefeil i tilbudet. Der installasjon/konfigurasjon er en del av tilbudet eller spesifikasjonen, er kostnaden for dette kun et estimat. Faktisk medgått tid vil bli fakturert etter endt installasjon dersom ikke annet er avtalt.

Endelig avtale er avhengig av vår skriftlige ordrebekreftelse, evt pr. e-post eller faks.

Priser

Med mindre annet er avtalt så er alle priser oppgitt i norske kroner, og mva kommer i tillegg på alle priser. På utstyrsleveranser kommer frakt fra våre distributører og eventuelle minimumsordregebyrer i tillegg til den oppgitte prisen. Ved utførte tjenester utenfor Leverandørens lokaler kommer fremmøtekostnader i tillegg.

Hvis Leverandørens omkostninger ved oppfyllelse av ordrens levering skulle øke som følge av uventede stigninger i prisen fra distributør, frakt, forsikringspremier, toll, vareavgifter, valutakurser eller andre forhold som Leverandøren ikke er herre over, forbeholder Leverandøren seg rett til å heve prisen forholdsmessig.

Fra og med 1. april 2022 endrer vi vår standard timepris. Med supportavtale:

Priser fra 1. april Pris pr. time
Generell timepris 1460,-
Timepris med Mobil-supportavtale (10% rabatt) 1314,-
Timepris med Premium-supportavtale (20% rabatt) 1168,-

For prosjekter gjelder timeprisene som er avtalt i prosjektet.
Alle priser er i NOK og eks. mva.

Bestilling

Bestilling kan skje pr. telefon eller e-post. Kjøper er bundet til kjøpsavtalen og de generelle betingelser idet en bestilling er kommunisert til konsulent. Ved bestillers eventuelle kansellering av ordre uten at dette skyldes feil hos Leverandøren, må bestiller dekke Leverandørens eventuelle kostnader knyttet til kanselleringen.

Vareforsendelser

Hvis ikke annet er avtalt, leveres våre varer ex works. (Incoterms 2000) Det betyr at kjøper overtar ansvaret for varen når den er stillet til kjøpers disposisjon.

Ved salg på annen måte plikter kjøper å gi nødvendige instruksjoner om forsendelsesmåten ved bestilling. Unnlates dette, kan vi velge forsendelsesmåte uten ansvar for oss.

Leveringstid

Angitt leveringstid er retningsgivende og ikke-bindende, med mindre annet er særskilt avtalt.

Kjøper har ikke rett til å heve avtale ved forsinkelser, med mindre dette er særskilt avtalt eller det ville virke åpenbart urimelig å kreve at avtalen opprettholdes. Forsinket levering gir heller ikke grunnlag for andre krav, herunder erstatningskrav fra kjøpers side uten særskilt skriftlig avtale.

Klargjøring av installasjonssted

Kunden har for egen regning ansvar for å klargjøre installasjonssted, herunder besørge eventuelt separat opplagt elektrisk krafttilførsel, jording, fremføring av tilslutningspunkt (herunder datanett), kjøle- og ventilasjonsanlegg.

Leverandøren har ikke ansvar for feil eller forsinkelse som måtte oppstå som følge av mangler ved installasjoner eller andre forberedelser som Kunden er ansvarlig for. Dersom installasjonssted ikke er klargjort eller tilgjengelig til det tidspunkt som er avtalt og dette ikke skyldes forhold som Leverandøren er ansvarlig for, kan Leverandøren kreve økonomisk kompensasjon for kostnader/tap, samt kreve utsettelse av leveringstidspunktet tilsvarende.

Kunden skal legge til rette for at Leverandøren kan utføre avtalte tjenester, herunder sørge for at Leverandøren gis nødvendig tilgang til lokaler, at originalprogrammer (inkl. installasjonsnøkler, serienummer og andre identifikasjoner som er nødvendige for å reinstallere programmer) som er installert forefinnes tilgjengelige for Leverandørens tekniske personell, at systemdokumentasjon blir vedlikeholdt og forsvarlig oppbevart, at sikkerhetskopi av programmer og data foreligger, at nødvendige rettigheter til utstyr og programmer foreligger, og at alle nødvendige godkjennelser fra tredjemann foreligger dersom Kunden ikke selv har rettighetene til produktene.

Betalingsbetingelser

Leverandørens betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager etter levert vare eller tjeneste. Eventuelle avvik fra dette skal tydelig fremgå av ordrebekreftelsen. Leverandøren forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger om kjøper før kreditt innvilges. Ved for sen betaling har Leverandøren krav på forsinkelsesrenter i samsvar med den til enhver tid gjeldende prosentsats etter lov om renter ved forsinket betaling. Vi forbeholder oss rett til å kreve at kjøper før levering stiller sikkerhet for riktig betaling. Ved prosjektleveranser faktureres et akontobeløp tilsvarende sum maskinvare/produkter ved prosjektstart. Dersom det er avtalt leie vil dette beløpet bli kreditert når avtale er inngått.

Salgspant

Leverandøren beholder eiendomsretten på leverte varer inntil den totale kjøpesummen er innbetalt, med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens §3-14 til 3-22.

Ved uteblitt betaling forbeholder Leverandør seg retten til å stenge kundens tjeneste inntil faktura er betalt.

Garanti, Reklamasjon og ansvarsbegrensning

Vårt ansvar er begrenset oppad til leveransens fakturaverdi eksklusive merverdiavgift. Vi tar ikke ansvar for indirekte skade eller tap. Vi tar heller ikke ansvar for skade eller tap som skyldes leveransens anvendelse. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom vi har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Alle reklamasjoner må skje skriftelig straks feil er eller burde vært oppdaget. Feil eller mangler ved en vareleveranse må meddeles senest innen 10 virkedager.

Hvis en leveranse lider av mangel som vi svarer for, har vi valget mellom å avhjelpe mangelen, foreta omlevering eller kreditere kjøperen for hele eller deler av fakturabeløpet. Hel kreditering av en vareleveranse kommer kun på tale ved vesentlige mangler, og den mangelfulle vare forutsettes stilt til vår disposisjon. Kjøperen kan kun gjøre krav gjeldende for den del av en leveranse som er mangelfull.

Ved reklamasjon skal uansett den del av fakturaen som reklamasjonen ikke gjelder betales på forfallsdato.

Leverandøren gir garanti på utførte tjenester. Leverandøren installerer produktene ihht leverandørens installasjonsveiledning og baserer seg på at dette gir en korrekt installasjon, men kan ikke gi noen garanti for at produktet vil fungere feilfritt. Om kunden ønsker å reklamere på tjenester utført av Leverandøren må dette gjøres skriftlig snarest mulig og senest innen 10 virkedager etter at arbeidet er utført. Denne garantien opphører uansett dersom kunde selv ved installasjon/konfigurering/bruk påvirker arbeidet utført av Nordialog Grenland / Protekt IT.

For produkter er det produsentens garanti som er gjeldende. Dvs at Leverandøren ikke gir egen garanti på disse produktene. Dersom det inntreffer forhold som krever erstatning eller reparasjon av levert utstyr vil dette derfor normalt håndteres direkte mellom kunde og produsentens serviceverksted, inkludert produkter som er DOA (defekt ved levering).

Leverandøren kan om ønskelig bistå i denne prosessen, men slik bistand blir normalt fakturert etter medgått tid. Garantiordningene omfatter normalt fabrikasjonsfeil eller mangler ved produktet. Dvs at andre skader og unormal bruk, slitasje eller følgefeil på programvare eller utstyr vanligvis ikke omfattes. Ei heller til deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter eller informasjon som kjøperen har tilført produktet. Dvs at tap av data ved f. eks. harddiskfeil ikke dekkes av garantien.

Et skadet/defekt produkt skal i utgangspunktet leveres til produsentens serviceverksted. Nordialog Grenland / Protekt IT har ikke utlån av tilsvarende produkt under utbedringstiden, med mindre annet er skriftlig avtalt på forhånd.

Dersom det blir nødvendig å bytte utstyr som forårsaker at utstyret må reinstalleres eller tilpasses på nytt, er ikke dette arbeid som dekkes av verken produsent eller av Nordialog Grenland / Protekt IT. Slikt arbeide må derfor dekkes av kunde eller eventuelt kundens forsikringsordning.

Retur / Avbestilling

Retur/avbestilling av varer (herunder lisenser) kan bare finne sted etter avtale. Ved retur/avbestilling belastes et håndteringsgebyr på 15% av fakturaverdi, minimum kr 800.-. Eventuell returfrakt betales av kunde.

Avtaleperiode og avbestilling, avbrudd og oppsigelse

Løpende tjenester som ikke er innenfor avtale eller kontrakt har en oppsigelsestid på inneværende måneder samt to påfølgende måneder. Eks. Dersom du melder oppsigelse 13.januar vil dine tjenester avsluttes siste dag i mars. En evt.oppsigelse er gjensidig dersom ikke annet er avtalt.

Ved oppsigelse av tjenester plikter kunde seg i å sende skriftlig oppsigelse til oppsigelse@protektit.no. Dersom ny leverandør ønsker bistand og /eller tilgang i forbindelse med overflytting av tjenester skal daglig leder i selskapet sende skriftlig henvendelse eller kontakte oss per telefon i for å gi samtykke. Eventuell medgått arbeidstid i forbindelse med flytting vil uten unntak belastes kunde.

Retur av kasserte elektriske/elektroniske produkter

Ihht forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter tar Leverandørenas EE-avfall som er forbruksavfall vederlagsfritt i retur på vår forretningsadresse. Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som vi omsetter eller tidligere har omsatt, men ikke begrenset til merke eller fabrikat.

Force Majeure og lignende forhold

Hvis det etter avtaleinngåelse inntrer omstendigheter som vi ikke kan forhindre, og som umuliggjør eller i betydelig grad vanskeliggjør rettidig oppfyllelse, utelukker det krav fra kjøper om erstatning om leveringstidspunktet utsettes. Dette gjelder bl.a. omstendigheter som arbeidskonflikt, brann, flom, lynnedslag, ras, krig, mobilisering og andre militærinnkallelser av tilsvarende omfang, rekvirering, beslagleggelse, valutarestriksjoner, mangel på transportmidler, maskinskade, eksport- og importrestriksjoner, opprør og uroligheter, verksuhell, utilstrekkelig tilførsel av råstoffer, vann, kraft og drivstoff, svikt i leveranser fra underleverandør og andre vesentlige forstyrrelser.

Forsinkelser som skyldes ovennevnte omstendigheter gir ikke rett til heving av avtale, med mindre de er av varig karakter. l så fall har begge parter rett til å heve avtalen helt eller delvis. Ønsker vi å påberope oss omstendigheter som nevnt i dette punkt, plikter vi uten ugrunnet opphold, å underrette kjøper om dette.

Taushetsplikt og konfidensialitet

Partene er gjensidig forpliktet til å bevare taushet og ikke spre informasjon som de får kjennskap til i forbindelse med samarbeidet, i den utstrekning slik informasjon ikke er å betrakte som offentlig kjent. Tilsvarende gjelder alt materiale som er merket med konfidensielt, samt opplysninger om noens personlige forhold, opplysninger som kan skade partene eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet. Taushetsplikten gjelder partene og deres ansatte og andre som handler på vegne av partene i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Dette punkt gjelder også etter Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor.

Rettsvalg og tvisteløsning

Alle tvister som måtte oppstå mellom Leverandøren og kjøper skal forsøkes løst gjennom forhandlinger mellom partene, eventuelt ved hjelp av advokatmegler eller annen megler. Tvister som ikke lar seg løse gjennom forhandlinger, reguleres av norsk lov og løses ved hjelp av de alminnelige domstoler, med Nedre Telemark Tingrett som rett verneting.

Justering

Time- og tjenestepriser er gjenstand for en årlig justering i henhold til en endring i de generelle lønns- og markedsbetingelser. De nye prisene gjelder fra 1.januar hvert år.